Μαθήματα

Τα μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
Μαθήματα Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
οργανώνονται ως εξής:

Μαθήματα Εικαστικών Εργαστηρίων:

  • Ζωγραφικής (τρία Εργαστήρια)
  • Γλυπτικής (ένα Εργαστήριο)
  • Χαρακτικής (ένα Εργαστήριο)

Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών
Οι Εφαρμοσμένες Τέχνες οργανώθηκαν στα εξής εργαστήρια:

  • Ψηφιακών Τεχνών
  • Εκκλησιαστικών Τεχνών
  • Διακοσμητικής

Η ανάπτυξη των Εργαστηρίων των Εφαρμοσμένων Τεχνών θα γίνει σταδιακά και κάθε εξάμηνο θα ανακοινώνονται τα αντικείμενα που πρόκειται να διδαχθούν. Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής οργανώνονται ως εξής σε μαθήματα :
1. Μαθήματα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)
2. Μαθήματα Κατεύθυνσης (πέντε εξάμηνα)
3. Μαθήματα Διπλωματικής Εργασίας (δύο εξάμηνα)

 

Θεωρητικά Μαθήματα
Τα Θεωρητικά Μαθήματα οργανώνονται ως εξής:

  • Θεωρητικά Μαθήματα Στα Θεωρητικά Μαθήματα περιλαμβάνονται μαθήματα από τα εξής επιστημονικά πεδία: Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.
  • Θεωρητικά – Εργαστηριακά μαθήματα Πρόκειται για μαθήματα Θεωρίας-Εργαστηρίου από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.
  • Ξένη Γλώσσα

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Η φοίτηση στον Εισαγωγικό Κύκλο έχει διάρκεια τεσσάρων εξαμήνων και οργανώνεται ως εξής:

Στον κύκλο αυτό όλοι οι φοιτητές/τριες φοιτούν σε όλα τα εργαστήρια ανά ένα εξάμηνο. Για τη διευκόλυνση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερεις ομάδες και από τη Δευτέρα έως το πρωί της Τετάρτης φοιτούν στο ένα από τα δύο εργαστήρια, ενώ από το μεσημέρι της Τετάρτης έως την Παρασκευή στο δεύτερο εργαστήριο.

Στο πρώτο εξάμηνο του κύκλου αυτού:

•    η πρώτη ομάδα φοιτά στο Εργαστήριο Ζωγραφικής 1 και σε κάποια ειδικότητα από τις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών)

•    η δεύτερη ομάδα φοιτά στο Εργαστήριο Ζωγραφικής 2 και σε κάποια ειδικότητα από τις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Εργαστήριο Τρισδιάστατων Εφαρμογών-Αντικείμενα και Χώρος)

•    η τρίτη ομάδα φοιτά στο Εργαστήριο Ζωγραφικής 3 και σε κάποια ειδικότητα από τις Εφαρμοσμένες Τέχνες (ΕργαστήριοΕκκλησιαστικών Τεχνών).

•    η τέταρτη ομάδα φοιτά στο Εργαστήριο Γλυπτικής και στο Εργαστήριο Χαρακτικής

Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του κύκλου αυτού οι ομάδες αλλάζουν κυκλικά στα παραπάνω εργαστήρια. Με τη λήξη του των δύο πρώτων ετών οι φοιτητές/τριες θα έχουν παρακολουθήσει συνολικά και τα οκτώ Εργαστήρια.

Για να μπορέσει ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει κατεύθυνση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τα τέσσερα εξάμηνα του Κύκλου, έχοντας επιτυχώς βαθμολογηθεί και στα οκτώ εργαστήρια. Σε διαφορετική περίπτωση δεν επιλέγει Εργαστήριο Κατεύθυνσης, αλλά παρακολουθεί και πάλι όσα δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.

Ειδικά για το Εργαστήριο Γλυπτικής, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια εκδηλώσει πρόθεση από το πρώτο εξάμηνο να επιλέξει τη Γλυπτική ως Κατεύθυνση, τότε θα έχει το δικαίωμα να φοιτήσει στα τρία από τα εξάμηνα του Κύκλου στο Εργαστήριο Γλυπτικής και σε ένα Εργαστήριο Ζωγραφικής της επιλογής του. Οι αντιστοιχίες με τα εργαστήρια Εφαρμοσμένων Τεχνών θα παραμένουν και γι αυτόν οι ίδιες, όπως και στους/στις υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Οι βασικές κατευθύνσεις για τη λήψη πτυχίου είναι η κατεύθυνση της ζωγραφικής και της γλυπτικής σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ιδρυτικό νόμο του Τμήματος και σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Α.Σ.Ε.Π. για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών για τη δημόσια εκπαίδευση. Η Π.Γ.Σ. του Τμήματος έχει προβεί σε ενέργειες προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ώστε να αναγνωριστούν ως κατευθύνσεις που θα δίνουν στους αποφοίτους του Τμήματος το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. οι κατευθύνσεις της Χαρακτικής και των Εργαστηρίων των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Μέχρι την τελική έγκριση των παραπάνω προβλέπονται τα εξής:

Η φοίτηση στον Κύκλο των Κατευθύνσεων έχει διάρκεια έξι εξαμήνων και οργανώνεται ως εξής:

Στον κύκλο αυτό οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ένα μόνο Εργαστήριo Κατεύθυνσης:

•    Εργαστήριο Ζωγραφικής 1 ή

•    Εργαστήριο Ζωγραφικής 2 ή

•    Εργαστήριο Ζωγραφικής 3 ή

•    Εργαστήριο Γλυπτικής

το οποίο ακολουθούν μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν μπορούν κατά την διάρκεια της Κατεύθυνσης να φοιτούν κατά το ήμισυ της διδακτικής εβδομάδας στο Εργαστήριο Χαρακτικής ή σε ένα από τα τρία Εργαστήρια Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η φοίτησή τους σε αυτά θα πιστοποιείται από βεβαίωση που θα τους δοθεί παράλληλα με το Πτυχίο Κατεύθυνσης.

Η βεβαίωση θα δίνεται για τη Χαρακτική ή για το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Τεχνών, που τελικά επέλεξε να παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια, εφόσον η Διπλωματική τουEργασία έχει ως αντικείμενο τη Χαρακτική ή ένα από τα μαθήματα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών στο οποίο επέλεξε να εργαστεί.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ) ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τα μαθήματα αυτά γίνονται στην απογευματινή ζώνη και αντιστοιχούν με ένα μάθημα Κατ΄Επιλογήν. Τα μαθήματα που προσφέρονται ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 11 προσφέρονται τα μαθήματα

 

Εσχ.2α Χαρακτική 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2β Εικονογράφηση 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2γ Ψηφιακές Εικαστικές Εφαρμογές 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2δ Φωτογραφία 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2ε Κόσμημα 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2στ Σκηνογραφία 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2η Μακέτα 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2θ Εκκλησιαστική Ζωγραφική 3 ΔΜ 4 ECTS
Εσχ.2ι Ψηφιδωτό 3 ΔΜ 4 ECTS

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΥΚΤΟΣ

Το Μοντέλο Νυκτός είναι ένα ανοικτό εργαστήριο που λειτουργεί τις απογευματινές ώρες και επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες να εργαστούν μελετώντας το μοντέλο επιπλέον ώρες από αυτές στις οποίες εργάζονται στα Εικαστικά Εργαστήρια. Με την συμμετοχή τους στο Μοντέλο Νυκτός οι φοιτητές/τριες εμβαθύνουν τη γνώση της ανθρώπινης μορφής και πειραματίζονται σε τεχνικές και μεθόδους απεικόνισης της φιγούρας. Η εργασία τους στο μάθημα αυτό ενισχύει το επίπεδο του καλλιτεχνικού τους έργου και συντελεί στη βελτίωση της γενικής επίδοσής τους, χωρίς να βαθμολογείται και χωρίς να αναγνωρίζονται διδακτικές μονάδες.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Εισαγωγικός κύκλος Εργαστηρίων
Εξάμηνο ΔΜ ECTS
1ο ΕζωΑ.1 (1o Εργαστήριο Ζωγραφικής) & Εψεφ.1 (Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών) 20 16
2ο ΕζωΒ.1 (2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής) & Ετεφ.1 (Εργαστήριο Τρισδιάστατων Εφαρμογών – Αντικείμενα και Χώρος) 20 16
3ο ΕζωΓ.1 (3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής) & Εεκεφ.1 (Εργαστήριο Εκκλησιαστικών Τεχνών) 20 16
4ο Εγλ.1 (Εργαστήριο Γλυπτικής) & Εχα.1 (Εργαστήριο Χαρακτικής) 20 16
Κύκλος Κατεύθυνσης
5ο ΕζωΑ.2 ή ΕζωΒ.2 ή ΕζωΓ.2 ή Εγλ.2 20 16
6ο ΕζωΑ.3 ή ΕζωΒ.3 ή ΕζωΓ.3 ή Εγλ.3 20 16
7ο ΕζωΑ.4 ή ΕζωΒ.4 ή ΕζωΓ.4 ή Εγλ.4 20 16
8ο ΕζωΑ.5 ή ΕζωΒ.5 ή ΕζωΓ.5 ή Εγλ.5 20 16
9ο ΕζωΑ.Δ1 ή ΕζωΒ.Δ1 ή ΕζωΓ. Δ1 ή Εγλ.Δ1 20 16
10ο ΕζωΑ.Δ2 ή ΕζωΒ.Δ2 ή ΕζωΓ. Δ2 ή Εγλ.Δ2 20 16
Σύνολο 200 160

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η οργάνωση των θεωρητικών μαθημάτων σκοπό έχει να προσφέρει στους φοιτητές/τριες θεωρητικές γνώσεις που θα υποστηρίξουν την παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου. Τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά και Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία των επιστημών της τέχνης και του πολιτισμού, όπως μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχιτεκτονικής που καλύπτουν διαχρονικά τις εκφάνσεις των τεχνών στον διεθνή και ελληνικό χώρο. Για τη θεωρητική κατάρτιση και την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με θέματα που που αφορούν τους θεσμούς στο χώρο της τέχνης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μαθήματα Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Μουσειοπαιδαγωγικής και Πολιτισμικής Διαχείρισης. Βασική κατηγορία των Θεωρητικών Μαθημάτων αποτελούν τα μαθήματα της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας τα οποία μαζί με την Πρακτική Άσκηση προετοιμάζουν τους/τις φοιτητές/τριες για τη διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Μαθήματα Θεωρητικά Υποχρεωτικά

 

Θ 001 Ιστορία της Τέχνης1: Ιστορία της Τέχνης της Αρχαιότητας 1ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 002 Ιστορία της Τέχνης 2: Ιστορία της Μεσαιωνικής και της Βυζαντινής  Τέχνης 2ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 003 Ιστορία της Τέχνης 3: Αναγέννηση και Μπαρόκ 3ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 004 Ιστορία της Τέχνης 4: Η Τέχνη στην Ευρώπη τον 19ο και 20ο αιώνα 4ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 005 Ιστορία της Τέχνης 5: Ευρωπαϊκές Πρωτοπορίες στον 20ο αιώνα 5ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 006 Ιστορία της Τέχνης 6:Ιστορία Εφαρμοσμένων Τεχνών τον 19ο και 20ο αιώνα 6ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 007 Ιστορία της Τέχνης 7: Ελληνική Τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα 7ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 008 Ιστορία της Τέχνης 8: Ελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα – Σύγχρονη ελληνική τέχνη 8ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 009 Φιλοσοφία – Αισθητική 6ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 010 Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική και Πολιτισμική Διαχείριση 7ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 014 Τεχνολογία Υλικών – Νέες Τεχνολογίες και Διαγνωστική Έργων Τέχνης 8ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 011 Παιδαγωγική Ι 5ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 012 Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 6ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Θ 013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 7ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑ 1 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι 9ο εξ. 6 ΔΜ 6 ECTS
ΠΑ 2
Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση ΙΙ 10ο εξ. 6 ΔΜ 6 ECTS

 

Μαθήματα Θεωρητικά Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά

Επθ 01 Ελληνική λαϊκή τέχνη Νεότερων Χρόνων 1ο , 3ο εξ. 1ο, 3ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επθ 02 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2ο , 4ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επθ 03 Ιστορία Βιομηχανικού Σχεδιασμού 1ο, 3ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επθ 04 Χώρος και Αρχιτεκτονική 5ο, 7ο, 9ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επθ 06 Θεωρία της Τέχνης – Κοινωνιολογία της Τέχνης 5ο, 7ο, 9ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επθ 07 Δημιουργική Γραφή 2ο, 4ο, 6ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα αυτά χωρίζονται σε Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Τα μαθήματα αυτά προέρχονται από επιστημονικά πεδία όπως Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και από διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με τις εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες  και υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.

 

Μαθήματα Θεωρητικά -Εργαστηριακά Υποχρεωτικά

ΕΘ 100 Γραμμικό Σχέδιο 1ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
ΕΘ 101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
ΕΘ 102 Ρυθμολογία 3ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
ΕΘ 104 Προοπτική και Σκιαγραφία 4ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
ΕΘ 103 Εισαγωγή στους Υπολογιστές 1ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
ΕΘ 107 Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο 5ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
ΕΘ 108 Perfomance: Θεωρία και Πράξη 8ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS

 

Μαθήματα Θεωρητικά -Εργαστηριακά Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

Επε 01 Καλλιτεχνική Ανατομία 4ο, 6ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επε 02 Χρωματολογία – Σχεδιολογία 2ο , 4ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επε 03 Εισαγωγή στις Τέχνες Βιβλίου 5ο, 7ο, 9ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επε 04 Νέα Μέσα (New media Art) 6ο, 8ο, 10ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επε 05 Ψηφιακές δράσεις σε Επιλεγμένους Τόπους 5ο, 7ο, 9ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επε 06 Περιβαλλοντική Τέχνη 5ο, 7ο, 9ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
Επε 07 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Τέχνη 6ο, 8ο, 10ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS

 

Ξένη Γλώσσα

Τα μαθήματα της Ξένης Γλώσσας είναι Υποχρεωτικά, διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα  στους/στις φοιτητές/τριες να χρησιμοποιούν ξενόγλωσση βιβλιογραφία, να ενημερώνονται σχετικά με τις διεθνείς καλλιτεχνικές εξελίξεις, να συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus και ενδεχομένως να προετοιμάζονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιτυχής παρακολούθηση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου και πιστώνεται με διδακτικές μονάδες. Η Ξένη Γλώσσα που προσφέρεται μέχρι στιγμής είναι η Αγγλική

 

 

ΑΓλ 1 1ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
ΑΓλ 2 2ο εξ. 3 ΔΜ 4 ECTS
ΑΓλ 3 3ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS
ΑΓλ 4 4ο εξ 3 ΔΜ 4 ECTS