Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΤΕΕΤ ΠΔΜ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΤΕΕΤ 23.11.12 (1301)